Με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποιητικό) Νόμο του 2020 (N.24(I)/2020), ο οποίος εκδόθηκε στις 27/03/2020 στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη βάση του Άρθρου 52 του συντάγματος, δίδεται και/ή παρέχεται στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ, νοουμένου ότι οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020.

Το δικαίωμα αναστολής της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται για τα πιο κάτω υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στην ή στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 

Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση), παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων, περίπτερα-μίνι μάρκετ, Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός, Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες, Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών, Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας, Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής, Λιανική πώληση καυσίμων, Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένων βιντεοπαιχνιδιών, Λιανικό εμπόριο βιβλίων, λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης, Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών, Φαρμακεία, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Υπηρεσίες διαδικτύου, Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ.  

 

Νοείται ότι, όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, ανεξάρτητα από τον κώδικα οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εμπίπτουν.

Σημειώνεται ότι, υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, των οποίων ο κώδικας οικονομικής δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες, θα απαλλαγούν από την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου σύμφωνα με το άρθρο 45 (3) του Νόμου, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και καταβάλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020.

 

Επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας 30/03/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Μ. Θεοτή, δικηγόρου στη δικηγορική εταιρέια J. ZENONOS & ASSOCIATES LLC, 80 Athinon, Akinita Ieras Mitropoleos, 3040 Limassol, Cyprus.

 

Email: [email protected],

T.: +357 25 312 580

F.: +357 25 312 560

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας J. ZENONOS & ASSOCIATES LLC (Η Εταιρεία) έχουν συμβουλευτικό και μόνο χαρακτήρα ενώ καταβάλλεται από την εταιρεία κάθε δυνατή προσπάθεια όπως αυτές διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε καμία περίπτωση αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και/ή στο να παρέχουν στους αναγνώστες νομική συμβουλή.

Suspension of payment of the VAT in the framework of the support program to address the effects of the virus COVID-19.

Under the Value Added Tax (Amending) Law of 2020 (L.24(I)/2020), the right of suspension of the obligation of payment of the VAT is conferred to the persons registered in the VAT Registry, whose specified taxation periods end on the 29th of February 2020, the 31st of March 2020 and the 30th of April 2020.

The right of suspension of payment of the VAT due is not applicable to the taxable persons who fall into the following codes of economic activities, as these appear on the Registration Certificate in the VAT Registry:

Production of electricity, Collection and distribution of water (for water supply), Groceries and supermarkets, mainly of food products, Kiosks and minimarkets, Retail sale of a variety of goods in department stores, of which foodstuff, beverages and tobacco are not predominant, Retail sale of fruit and vegetables – fruit markets, Retail sale of meat and meat products, including poultry, Retail sale of fish, crustaceans and mollusks, Retail sale of bread and of other bakery products, Retail sale of confections, Retail sale of fuel, Retail sale of computers, peripheral equipment and software, including videogames, Retail sale of books, Retail sale of newspapers and stationery, Retail sale of games and toys excluding videogames, Pharmacies, Cyprus Telecommunications Authority, Internet services, Satellite telecommunication services, other telecommunication services excluding CYTA.

 

It is pointed out that, all taxable persons are still required to submit their tax return within the deadline, regardless of the economic activities code into which they fall.

It is noted that, taxable persons whose code of economic activities does not fall into the above categories, will be exempted from the imposition of additional tax and interest in accordance with article 45 (3) of the Law, provided they submit within the deadline their tax return and pay the tax due until the 10th of November 2020.

 

Official statement from the Tax Department 30/03/2020.

 

For further information on this topic please contact Mr. Yiannis M. Theoti, lawyer and legal consultant at J. ZENONOS & ASSOCIATES LLC, 80 Athinon, Akinita Ieras Mitropoleos, 3040 Limassol, Cyprus.

 

Email: [email protected],

T.: +357 25 312 580

F.: +357 25 312 560

 

The information available on J. ZENONOS & ASSOCIATES LLC (The Company) website is intended as a guide only and the Company takes every reasonable effort to ensure that the information remains current and accurate. It does not however purport to be a legal interpretation or to be a subsidiary of legal documents and/or to provide the reader with any legal advice whatsoever.