Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.

Με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποιητικό) Νόμο του 2020 (N.24(I)/2020), ο οποίος εκδόθηκε στις 27/03/2020 στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη βάση του Άρθρου 52 του συντάγματος, δίδεται και/ή παρέχεται στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο...